Algemene voorwaarden

Algemene (verkoops)voorwaarden
1.
Toepassingsgebied

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en aankopen die worden gedaan via de webwinkel beschikbaar op www.hetkadopaleisje.be, uitgebaat door Sandra de Bock onder de naam ‘Het KadoPaleisje’.

Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op alle andersluidende algemene of bijzondere voorwaarden van de koper. Bijkomende voorwaarden van de koper worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Het Kadopaleisje aanvaard zijn.

2.
Gegevens

Sandra de Bock betreft een onderneming natuurlijke persoon, KBO nummer 0830.541.219, gevestigd te 2491 Olmen, Oosthamsesteenweg 79.

BTW: BE 830 541 219 

Rekeningnummer: BE47 7360 2990 6780 - BIC KREDBEBB

Telefoonnummer: 0472/68 64 35

E-mail: info@hetkadopaleisje.be

3.
De dienst en hun bestemmelingen

Met dienst wordt bedoeld de online aankoop van producten en diensten aangeboden door Het KadoPaleisje op huidige website.

De aangeboden producten en diensten zijn zowel bestemd voor consumenten als professionelen, hierna de kopers genoemd.

Het KadoPaleisje en de kopers die producten aankopen voor professionele doeleinden verklaren uitdrukkelijk dat wordt afgeweken van de bepalingen van de artikelen XII.6, § 1, 8°, alsook de artikelen XII.7, § 1, XII.8 en XII.9 van het Wetboek Economisch Recht voor wat betreft de aankopen voor professionele doeleinden.

4.
Totstandkoming van de overeenkomst en aanvaarding algemene voorwaarden

De koopovereenkomst komt slechts tot stand na aanvaarding van de bestelling door Het KadoPaleisje én mits effectieve ontvangst van betaling door Het KadoPaleisje.

Betaling gebeurt elektronisch via kredietkaart, Bancontact, KBC Payment Button, Belfius Direct Net, Paypal of iDeal. Ook betalen via overschrijving is mogelijk.

Elke bestelling is onmiddellijk en volledig betaalbaar (tenzij anders bepaald). Pas na ontvangst van de verschuldigde som wordt de bestelling in behandeling genomen. Zolang de koper de totale prijs van de bestelde producten niet heeft betaald, blijven deze eigendom van Het KadoPaleisje.

Door het bestelformulier in te vullen, wordt de koper geachte deze Algemene Verkoopsvoorwaarden en de Disclaimer op de website zonder voorbehoud te aanvaarden.

5.
Bestelprocedure

1) De koper doorbladert de webshop en selecteert de gewenste producten door ze aan te klikken.
2) De geselecteerde producten komen in de winkelwagen terecht.
3) De koper vult zijn gegevens in of ze worden weergegeven in het geval van een account.
4) De bestelling wordt weergegeven ter bevestiging.
5) Betaling.
6) Bestelbevestiging per e-mail.

Als de koper de bestelde goederen bestemt voor beroepsmatig gebruik, kan hij tijdens de bestelprocedure zijn BTW-nummer of ondernemingsnummer doorgeven en een factuur vragen.
Als een koper geen BTW- of ondernemingsnummer heeft, kan hij geen factuur vragen.

6.
Bevestiging en uitvoering van de bestelling

De koper krijgt per e-mail een bevestiging van zijn bestelling.

Indien Het KadoPaleisje de bestelling niet kan uitvoeren (bijvoorbeeld door ernstige onvoorzienbare omstandigheden, ziekte en/of uitputting voorraad) stelt zij de koper daarvan binnen de 5 werkdagen per e-mail op de hoogte en kan de koper zijn bestelling annuleren. Het KadoPaleisje betaalt in dat geval de bestelling terug.

De koper kan echter geen aanspraak maken op enige vorm van schadevergoeding doordat een product of dienst tijdelijk of definitief niet geleverd kan worden of niet meer verkrijgbaar is.

7.
Aanbod en prijs

De op de website aangegeven prijzen per artikel staan vermeld in Euro en zijn inclusief BTW.

Het aanbod en de prijzen gelden op de dag waarop de website van Het KadoPaleisje wordt bezocht en kunnen te allen tijde gewijzigd worden. Dit uiteraard zonder van invloed te zijn op bestellingen die reeds eerder bevestigd werden door Het KadoPaleisje.

8.
Levering

Het KadoPaleisje tracht zo snel mogelijk te leveren na aanvaarding van bestelling en ontvangst van de betaling. Er dient rekening te worden gehouden met een gemiddelde leveringstermijn van 2 tot 10 werkdagen.

Deze termijn is louter ter informatie en slechts indicatief. Enige vertraging in de uitvoering geeft in voorkomend geval geen recht op schadevergoeding in hoofde van de koper.

Het KadoPaleisje tracht de koper per e-mail te informeren indien de indicatieve leveringstermijn niet gehaald kan worden.

De bestelling wordt geleverd op het leveringsadres dat de koper tijdens de bestelprocedure opgaf, en volgens de vermelde modaliteiten. De koper is verantwoordelijk voor het foutief opgeven van de adresgegevens hetgeen aanleiding kan geven tot extra kosten.

Indien één of meer bestelde producten niet binnen de 15 kalenderdagen na de bevestiging van de bestelling op het meegedeelde leveringsadres toekomen, moet de koper binnen een redelijke termijn contact opnemen met Het KadoPaleisje om de status van zijn bestelling te controleren.

Indien de bestelling niet geleverd wordt, heeft de koper na de bevestiging van zijn bestelling 30 dagen de tijd om Het KadoPaleisje daarvan op de hoogte te brengen. Na het verstrijken van deze termijn wordt de bestelling de facto beschouwd als geleverd en aanvaard, waarna er geen omruiling of terugbetaling meer zal plaatsvinden.

Te noteren dat de koper die betaalt per overschrijving een langere leveringstermijn tegemoet ziet, nu de bestelling pas behandeld wordt na ontvangst van het verschuldigde bedrag.

9.
Verzendkosten of afhaling van de bestelling

Bij het plaatsen van de bestelling kan de koper aangeven of hij kiest voor het afhalen van de bestelling (na afspraak en uitsluitend op het hoger aangegeven adres) of het verzenden per post.

De verzendkosten zijn ten laste van de koper.

De berekening van de verzendkosten is gebaseerd op de tarieven van Bpost (of Postnl voor buitenlandse bestellingen) en kunnen zonder voorafgaande waarschuwing gewijzigd worden.10.
Niet-conformiteit

a.
Algemeen
Het KadoPaleisje tracht de aangeboden artikelen zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven en te verduidelijken aan de hand van foto’s doch deze hebben geen enkele contractuele waarde.

Zo kunnen kleuren op de foto’s licht afwijken van de echte kleuren. Instellingen en kwaliteit van uw beeldscherm kunnen hier invloed op hebben, alsook lichtinval. Ruilingen op basis van kleurafwijkingen kunnen dan ook niet aanvaard worden.

Er kan steeds om bijkomende uitleg verzocht worden via e-mail.

De koper dient de bestelling onmiddellijk na ontvangst te controleren op de inhoud ervan. Als de inhoud niet overeenstemt met het door de Koper bestelde artikel of beschadigd is, dient Het KadoPaleisje hiervan onmiddellijk en per e-mail op de hoogte te worden gesteld.

De koper kan in dat geval de bestelling terugsturen of terugbrengen, na afspraak, binnen een termijn van 14 dagen die ingaat op de eerste dag na levering.

Het KadoPaleisje zal het product omruilen of het bedrag van de bestelling terugbetalen binnen de 30 kalenderdagen na ontvangst van het teruggestuurd product.

Na het verloop van de vermelde 14 dagen worden de geleverde producten noch teruggenomen noch terugbetaald.

Het KadoPaleisje behoudt zich evenwel het recht voor te weigeren de teruggestuurde producten terug te betalen wanneer ze onvolledig of beschadigd worden teruggezonden.

b.
Terugzendvoorwaarden
De koper die een aankoop wil terugsturen, kan die terugsturen via Bpost (of PostNL) op eigen kosten of kan de bestelling terugbrengen (na afspraak en uitsluitend op het hoger aangegeven adres).

De bestelling dient samen met het bijbehorende leveringsborderel worden afgegeven (bij Bpost/PostNL of op het hoger aangegeven adres), in nieuwe staat en in de oorspronkelijke verpakking die eveneens in perfecte staat dient te zijn. De reden van de terugzending dient eveneens op de daarvoor voorziene plaats te worden vermeld.

Indien de koper zijn aankoop op een andere manier wil terugsturen, doet hij dat op eigen risico. Bij het verloren gaan van de bestelling is Het KadoPaleisje niet gehouden tot enige vorm van terugbetaling of schadevergoedingc.
Levering
Een bestelling zal in het algemeen geacht geworden geleverd te zijn volgens de informatie vermeld op het document dat wordt aangemaakt na de scanning van de levering van de bestelling.

Indien één of meer bestelde artikelen de koper niet bereiken op het meegedeelde leveringsadres binnen 14 dagen zonder enige verwittiging, dient de Koper contact op te nemen met Het KadoPaleisje om de status van zijn bestelling te controleren.

11.
Recht op verzaking

Overeenkomstig boek VI Markpraktijken en Consumentenbescherming van het Belgische Wetboek Economisch Recht beschikt de koper als consument over een termijn van 14 kalenderdagen, die ingaat op de dag na de levering van de bestelling, om Het KadoPaleisje eventueel in kennis te stellen van het feit dat hij van zijn aankoop afziet. Dit verzakingsrecht komt niet toe aan de professionele koper.

Indien de aankoop betrekking heeft op gepersonaliseerde artikelen geniet de koper dat recht niet, tenzij Het KadoPaleisje een fout heeft gemaakt.

De kennisgeving van verzaking dient schriftelijk en via hoger vermeld e-mailadres te gebeuren. De koper kan hiertoe een modelbrief gebruiken (https://static.mijnwebwinkel.nl/winkel/het-kadopaleisje/files/nl_nl_2_Bijlage_2_WER_VI_Modelformulier_voor_herroepin.pdf?t=1509116671) doch is hiertoe niet verplicht.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn verstreken is.

Het recht op verzaking is afhankelijk van het terugsturen of het terugbrengen (na afspraak en uitsluitend op het hoger aangegeven adres) van de totale levering in de originele verpakking en dit in ieder geval binnen een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de verzending van de e-mail waarin de verzaking wordt meegedeeld.

Na het verstrijken van deze termijn van 14 dagen worden de geleverde artikelen noch teruggenomen, noch terugbetaald. Het KadoPaleisje behoudt zich het recht voor te weigeren de teruggestuurde of teruggebrachte artikelen te betalen wanneer ze onvolledig of beschadigd worden terugbezorgd.

Om een bestelling terug te sturen dient de koper de onder ‘punt 10’ van deze algemene voorwaarden voorziene terugzendvoorwaarden na te leven.

Het KadoPaleisje betaalt het bedrag van de betrokken bestelling en de aangerekende verzendkosten terug nadat ze de teruggestuurde artikelen ontvangen heeft en voor zover de betrokken artikelen in perfecte staat verkeren. De terugbetaling geschiedt via hetzelfde betaalmiddel als hetgeen de koper tijdens de oorspronkelijke transactie gebruikt heeft.

12.
Betaling

Betaling van de bestellingen gebeurt elektronisch via kredietkaart (Visa/Mastercard), Bancontact, KBC Payment Button, Belfius Direct Net, Paypal of iDeal. Ook betalen via overschrijving is mogelijk.

Elke bestelling is onmiddellijk en volledig betaalbaar (tenzij anders bepaald). Pas na ontvangst van de verschuldigde som wordt de bestelling in behandeling genomen.

13.
Intellectuele rechten

Wanneer de koper bestanden aanlevert voor het bedrukken van artikelen verklaart hij het recht te hebben dit ontwerp te mogen gebruiken, hetzij door de auteursrechtelijke eigenaar te zijn van het ontwerp, hetzij door toestemming te hebben verkregen van de auteursrechtelijke eigenaar.

Het KadoPaleisje kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor inbreuken op dergelijke intellectuele eigendomsrechten.

De site van Het KadoPaleisje en de inhoud ervan zijn op haar beurt beschermd door het auteursrecht. Het is verboden deze geheel of gedeeltelijk en in welke vorm ook te kopiëren, te vertalen, te wijzigen of te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

14.
Disclaimer - beperking van de aansprakelijkheid

Het KadoPaleisje levert grote inspanningen om ervoor te zorgen dat de aangeboden informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. Ondanks deze inspanningen kunnen er zich onjuistheden voordoen waarvoor zij niet aansprakelijk is. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie onbeschikbaar zou zijn, zal getracht worden dit zo snel mogelijk te corrigeren.

Het KadoPaleisje spant zich tevens in om de website met alle redelijke middelen te beveiligen en eventuele ongemakken veroorzaakt door technische fouten zoveel als mogelijk te beperken. De mogelijkheid kan evenwel niet worden uitgesloten dat er verkeerde technische manoeuvres of niet toegestande interventies plaatsvinden. Om deze redenen kan Het KadoPaleisje geen ononderbroken toegang garanderen waarvoor zij evenmin aansprakelijk is.

Het KadoPaleisje is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade (zoals, maar niet beperkt tot, tijdsverlies, emotionele schade, verlies van een kans, dataverlies, winstderving, …) die voortvloeit uit gebruik van haar website, laattijdige levering, niet-conforme levering of niet-levering.

De enige vorm van schadevergoeding waarop de koper aanspraak kan maken is de terugbetaling van de producten en diensten die niet werden geleverd, niet conform zijn of werden teruggestuurd of teruggebracht conform de modaliteiten.

Het KadoPaleisje kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet-uitvoeren van bestellingen door: overmacht, verstoring of gedeeltelijke staking van de post- en transport, overstroming of brand, het niet-ontvangen van een bestelling door fout of nalatigheid van de koper of een derde persoon (niet-limitatief).

15.
Persoonlijke levenssfeer

De door u verstrekte persoonsgegevens zullen door Het KadoPaleisje worden verwerkt met het oog op de levering, facturering en transport van de bestelling.

Deze gegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden, tenzij wanneer noodzakelijk voor de verwerking van de bestelling (bv. transport).

Het KadoPaleisje houdt zich het recht voor om uw persoonsgegevens te gebruiken om u te informeren over speciale aanbiedingen en acties doch u kan steeds melden dat u zich hiertegen verzet.

In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, worden alle gegevens die de gebruiker op de site invult op verzoek meegedeeld en, indien de koper dit wenst, binnen een redelijke termijn gecorrigeerd. Het KadoPaleisje is verantwoordelijk voor het verwerken opslaan en beheren van deze persoonlijke gegevens. Om uit de database verwijderd te worden, volstaat het een e-mail te sturen.

16.
Opmerkingen of klachten

Indien de koper vragen, opmerkingen of klachten wil overmaken kan Het KadoPaleisje gecontacteerd worden via het hoger aangegeven adres, telefoonnummer of e-mailadres.

17.
Geschillen en toepasselijk recht

Elke geschil met betrekking tot de interpretatie of toepassing van onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden wordt uitsluitend geregeld door het Belgische recht. Bij een geschil zijn de rechtbanken van Turnhout bevoegd.
(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.

Nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.

© 2017 - 2024 Het KadoPaleisje | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel